Prisoner Song

Lyrics & Chords

زندانی ای اوج فریاد
زندانی ای هر دم در یاد

ای که شور و عزم آهنین ات
ســرداده آواز آخــریـــن ات

زندانی ای اوج فریاد
زندانی ای هر دم در یاد

در نگـــه همه گــــان تو همان شیری
گرچه زجور شه هان تو بـه زنجیـری

خـونیـن پیکــار تــو
فــردا از آن تــو

لاله زخون رخ تو سرخی دارد
ژاله زپاکی روی تو می بارد

بــرپــا کــه راه تــو
فــردا از آن تــو

نقش جان بازی ات همه جای اوین
نشانه ای از رزم بیژن گرد و دلیر

حماسه ی تاریخ پر زفراز و نشیب
برای ما درسی دیگر دارد
نوید پیروزی دربر دارد

زندانی ای اوج فریاد
زندانی ای هر دم در یاد

ای که خلق از استقامت تو
می رزمد با خصم و دشمن تو

زندانی ای اوج فریاد
زندانی ای هر دم در یاد

توده ی ما به وجود تو می نازد
در ره خلق های ما همه جان بازند

از بهر استقلال
در راه آزادی

در ره آتش و خون
چو بستی پیمان
دسـت شکنجـه گـر
تو شـده لــرزان
پیچید در هر کران
نـام تو جـاودان

عقاب آزادی آید به پرواز
زپهنه ی شهر و ده می دهد این آواز

به راه یاران باید جان نهاد چو خسرو و ستار و حیدرخان

Comments

No comments yet. Be the first to comment


Notify me about subsequent commentsInfo

Www

by Sina

uploaded almost 4 years ago

Stats

  • 13 Plays. Last played on September 25, 2014
  • 0 Favorites
  • 0 Likes
  • 0 Comments
  • 0 Prisoner Song MP3 Download