កាត់ចិត្ត ប៊ុនស័ក​ Bun Sak

Lyrics & Chords

ខ្មែរស៊ិន ស៊ីសាមុត សុះ ម៉ាច ព្រាប សុវត្ថ សាន ផានិត ព្រាប សុវតិ្ថកែវ វាសនា កែវ សារ៉ាត់ ក្រុម Rock Zone ខាន់ ជែម ខេមរ សិរីមន្ត លក្ខិណា ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ចម្រៀងប្រពៃណីចំរៀងរបាំអប្សរា ឆន សុវណ្ណារាជ ជិន វឌ្ឍនា ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា ឈុន វណ្ណា ណាំ ប៊ុណ្ណារ័ត្ ណុប បាយ៉ារិទ្ធ ណូយ វ៉ាន់ណេត តារា ចោមច័ន្ទ ប៉ែន រ៉ន ប៊ុន សក្តិ ពេជ្រ សោភា ពៅ បញ្ញាពេជ្រ ពៅ វណ្ណារី ព្រាប សុវត្ថិ មាស សាលី មាស សុបញ្ញា មាស សុខសោភា មាស ហុកសេង មួន ម៉ារ៉ា ម៉េង កែវពេជ្ជតា យក់ ថិតរដ្ឋា រស់ សេរីសុទ្ធា រិន សាវ៉េត លី អ៊ីវ៉ាតធីណា វ៉ាន់ នីកា វ័រ សារុន សន សុលីនកា សាន ផានិត សាពូន មីដាដា សុខ ពីសី សុខ រក្សា សុខ ស្រីនាង សុគន្ធ និសា សុង សេងហ៊ន សុភា វណ្ណដា សុះ ម៉ាច សួស្ដី ស៊ិន ស៊ីសាមុត ស៊ីន ណារ៉ា ហេង ប៊ុនលាភ ហ៊ឹម ស៊ីវន ហ៊ួយ មាស អត់ស្គាល់ អាន វិសាល អាប់ឌុល សារី អូណូ morokat www.morokat.com ‘កខគឃ’,‘ងចឆជ’,‘ឈញដថ’,‘ឌធនត’,‘ឋទធន’,‘បផពភម’,‘យរលវ’,‘សហឡអ’,‘កាខាគាឃា’,‘ចាឆាជាឈា’,‘ដាថាឌាធា’,‘នាតាឋាទា’,‘នារាហាពា’,‘យារាលាវា’,‘សាឡាប៉ាអា’,‘ងាដាញាយា’,

Comments

No comments yet. Be the first to comment


Notify me about subsequent commentsInfo

Www

by Morokat

uploaded over 4 years ago

Tags

ខ្មែរស៊ិន ស៊ីសាមុត សុះ ម៉ាច ព្រាប សុវត្ថ សាន ផានិត សុវតិ្ថកែវ វាសនា កែវ សារ៉ាត់ ក្រុម rock ZONE ខាន់ ជែម ខេមរ សិរីមន្ត លក្ខិណា ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ចម្រៀងប្រពៃណីចំរៀងរបាំអប្សរា ឆន សុវណ្ណារាជ ជិន វឌ្ឍនា ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា ឈុន វណ្ណា ណាំ ប៊ុណ្ណារ័ត្ ណុប បាយ៉ារិទ្ធ ណូយ វ៉ាន់ណេត តារា ចោមច័ន្ទ ប៉ែន រ៉ន ប៊ុន សក្តិ ពេជ្រ សោភា ពៅ បញ្ញាពេជ្រ វណ្ណារី សុវត្ថិ មាស សាលី សុបញ្ញា សុខសោភា ហុកសេង មួន ម៉ារ៉ា ម៉េង កែវពេជ្ជតា យក់ ថិតរដ្ឋា រស់ សេរីសុទ្ធា រិន សាវ៉េត លី អ៊ីវ៉ាតធីណា វ៉ាន់ នីកា វ័រ សារុន សន សុលីនកា សាពូន មីដាដា សុខ ពីសី រក្សា ស្រីនាង សុគន្ធ និសា សុង សេងហ៊ន សុភា វណ្ណដា សួស្ដី ស៊ិន ស៊ីន ណារ៉ា ហេង ប៊ុនលាភ ហ៊ឹម ស៊ីវន ហ៊ួយ អត់ស្គាល់ អាន វិសាល អាប់ឌុល សារី អូណូ morokat www.morokat.com 'កខគឃ' 'ងចឆជ' 'ឈញដថ' 'ឌធនត' 'ឋទធន' 'បផពភម' 'យរលវ' 'សហឡអ' 'កាខាគាឃា' 'ចាឆាជាឈា' 'ដាថាឌាធា' 'នាតាឋាទា' 'នារាហាពា' 'យារាលាវា' 'សាឡាប៉ាអា' 'ងាដាញាយា'

Stats

  • 94 Plays. Last played on September 19, 2014
  • 0 Favorites
  • 0 Likes
  • 0 Comments
  • 0 កាត់ចិត្ត ប៊ុនស័ក​ Bun Sak MP3 Download